سامانه خشکسالي هواشناسي ايران
نمايش نقشه خشکسالي ايران
 

 


 نقشه هاي رنگي گسترش خشکسالي  در ايرانراهنماي کدهاي استفاده شده براي حوزه هاي آبريز

نام حوزه

شماره حوزه

کد زيرحوزه

نام زيرحوزه

 
 

درياي خزر

حوزه1

11

ارس

 

12

تالش- مرداب انزلي

 

13

سفيدرود بزرگ

 

14

رودخانه‌هاي بين سفيدرود وهراز

 

15

رودخانه‌هاي هراز و بين هراز

 

16

قره‌سو- گرگانرود

 

17

اترك

 

خليج فارس و درياي عمان

حوزه2  

21

مرزي غرب

 

22

كرخه

 

23

كارون بزرگ

 

24

زهره- جراحي

 

25

حله و مسيل‌هاي كوچك دو طرف آن

 

26

مند و حوزه‌هاي بستر هرم‏- ماريان

 

27

كل و مهران و مسيل‌هاي جنوبي و جزاير

 

28

بندرعباس و سديج

 

29

بلوچستان جنوبي بين سديج و مرز

 

درياچة اروميه

حوزه3

30

درياچة اروميه

 

مركزي

حوزه

41

درياچة نمك

 

42

گاوخوني

 

43

طشك- بختگان و مهارلو

 

44

كوير ابرقو- سيرجان

 

45

هامون- جازموريان

 

46

كوير لوت

 

47

كوير مركزي

 

48

كويرهاي سياهكوه‏، ريگ زرين و دق‌سرخ

 

49

كويرهاي ذرانجير و ساغند

 

هامون

حوزه5

51

دق تپرگان- نمكزار خواف

 

52

هامون هيرمند

 

53

هامون مشكيل

 

سرخس

حوزه6

60

سرخس